18.07.2013

Mingo, mingo... Flamingo!

Flamingos - copyright Kristian Peetz


They allways look kinf of funny to me :-)

Keine Kommentare: